Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » KONKURS OFERT na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin realizacji zadań publicznych

KONKURS OFERT na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin realizacji zadań publicznych


KONKURS OFERT 


        Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie uchwały nr XLIII/200/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011


O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin , realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin.


§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) na terenie Gminy Jutrosin lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).


§ 2
Konkurs dotyczy wspierania organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach:
1) pomoc społeczna, obejmująca pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
– przeciwdziałanie patologiom społecznym, świadczenie pomocy i wspieranie ludzi ubogich
– prowadzenie profilaktycznych i informacyjnych działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Jutrosin
– realizacja programu w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych mieszkających na terenie Gminy
* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.
* wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 3000,00 PLN
2) promocja Gminy, współpraca ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi:
– działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami
* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.
* wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 8000,00 PLN

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Jutrosin:
– prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej
– prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy
– organizacja imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów
* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.
* wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 70 000,00 PLN

§ 3
Zasady przyznawania dotacji:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2011 r. do godz. 15:00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin – Sekretariat, ul. Rynek 26 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do UMiG). Formularze ofert można odebrać w Sekretariacie Urzędu albo w wersji elektronicznej na stronie www.bip.jutrosin.eu

1. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania (podać nazwę zadania).
2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, b) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2010 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności (nie dotyczy
podmiotów ubiegających się o dotacje po raz pierwszy)
3. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Jutrosin lub na rzecz jej mieszkańców.
4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
6. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny: a) merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań,
b) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana
liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
c) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
d) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie,
e) analiza poprawności i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach - nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2010 r.
7. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana przez komisję konkursową.
8. Kryteria, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:
a. posiadanie osobowości prawnej,
b. działalność na terenie Gminy Jutrosin, c. posiadanie własnego konta bankowego, d. zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
e. wartość merytoryczna oferty,
f. koszty realizacji zadania,
g. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań.
9. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję Opiniującą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego Jutrosin, ul. Rynek 26.
10. Decyzje o zleceniu realizacji zadania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinia Komisji Opiniującej:
a) Decyzja Burmistrza jest ostateczna
b) Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu
11. Skład Komisji Opiniującej oraz Regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w drodze zarządzenia.
12. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
13. Burmistrz Jutrosina zastrzega, że środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą zostać podzielone na większą ilość podmiotów.
14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1536).
15. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 234, poz.1536) w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia zadania.
16. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, tel. 65/5471419,
fax 65/5471451, e-mail: umig@jutrosin.eu


Jutrosin, dn. 21.01.2011 r.                               Burmistrz
                                                                  Miasta i Gminy Jutrosin 
                                                                   /-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu