Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE CZASOWO W JUTROSINIE, GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONE W ALFABECIE BRAILLE’A W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011r.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE CZASOWO W JUTROSINIE, GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONE W ALFABECIE BRAILLE’A W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011r.


                                                                                             Jutrosin, 05 września 2011r.

                                               WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE CZASOWO W JUTROSINIE, GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONE W ALFABECIE BRAILLE’A W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011r.


         Wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy Jutrosin w okresie obejmującym dzień wyborów lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć do dnia 4 października 2011r w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

         Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania.
Zaświadczenia wydawane są przez Urząd do dnia 7 października 2011r.

        Wyborcy niepełnosprawni mogą do dnia 26 września 2011r. złożyć w Urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

We wniosku należy podać następujące dane:

1) nazwisko i imię (imiona),
2) imię ojca,
3) datę urodzenia,
4) numer ewidencyjny PESEL,
5) adres zamieszkania wyborcy.

Na terenie gminy Jutrosin są 2 obwody głosowania dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (nr 3 - Dubin, nr 4 - Szkaradowo).

        Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą głosować przez swojego pełnomocnika.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w Urzędzie do dnia 29 września 2011r.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) nazwisko i imię (imiona),
2) imię ojca,
3) datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
4) adres zamieszkania wyborcy oraz osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
5) oznaczenie wyborców, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu).


Do wniosku należy także dołączyć:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do dnia 19 września 2011r.

Zgłoszenie może być:
1) ustne
2) pisemne
3) telefaksem (nr faxu: 65 5471 451)
4) elektroniczne (adres e-mail: umig@jutrosin.eu)

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona) niepełnosprawnego,
2) imię ojca,
3) datę urodzenia,
4) nutem ewidencyjny PESEL wyborcy,
5) oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
6) oznaczenie wyborców, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu),
7) wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
8) kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Do celów glosowania korespondencyjnego Burmistrz wyznaczył obwód głosowania nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille-a.
Zamiar głosowania przy pomocy nakładki należy zgłosić do Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin do dnia 26 września 2011r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Wszelkie informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Rynek, budynek nr 26, pokój nr 1 albo pod nr nr telefonów: 65 5471 188 lub w formie elektronicznej, adres
e-mail: umig@jutrosin.eu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu