Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Rola Gminy w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rola Gminy w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


        W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).

Jej celem jest zmiana dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system będzie się opierał przede wszystkim na zmianie relacji pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której są wytwarzane odpady, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a gminą. Taki system, obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami. Gminy zyskają możliwość skupienia w jednym ręku monitoringu i skutecznego egzekwowania wymogów. Zyskają nowe możliwości karania np. za nielegalne wywożenie śmieci do lasu.


Gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z mocy ustawy. Oznacza to, że wdrożenie ustawy pozwoli skutecznie uporządkować gospodarkę odpadami komunalnymi i stworzyć szczelny i nowoczesny system gospodarowania nimi. W nowym systemie gmina będzie przeprowadzała przetargi na odbiór odpadów, gospodarowała środkami pochodzącymi z opłat pobieranych z tego tytułu od mieszkańców, a od firm egzekwowała odpowiednią jakość usług i zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem.


Mimo, że zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy będą rewolucyjne dla gospodarki odpadami, to jednak mieszkańcy nie powinni odczuć większych różnic. Nowe przepisy z pewnością odczują ci, którzy do tej pory próbowali pozbyć się śmieci w sposób nielegalny, wywożąc je do lasu, czy przydrożnych rowów.

Opłata śmieciowa będzie bowiem powszechna, wszyscy właściciele nieruchomości będą zobligowani do płacenia podatku za gospodarowanie odpadami. Jego wysokość będzie zależna od kosztów odbioru śmieci, transportu, a także kosztów recyklingu.

W myśl ustawy, jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne będą za selektywną zbiórkę odpadów, osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu oraz ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji. W Gminie Jutrosin selektywna zbiórka odpadów już istnieje, a więc nowelizacja ustawy jest jedynie uzupełnieniem funkcjonującego już systemu segregacji odpadów.

W świetle nowej ustawy obowiązkiem poszczególnych gmin będzie też m.in. samodzielna lub wspólna z innymi gminami budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Wybór podmiotu odpowiedzialnego za budowę i funkcjonowanie instalacji odbędzie się z zastosowaniem procedury przetargowej, przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym lub zasad koncesjonowania.

Plan wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jutrosin 

                Od 1 stycznia 2012 r. zaczyna obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy jednak pamiętać, że dla poszczególnych rozwiązań są przewidziane okresy przejściowe. 

I półrocze 2012
1) Informowanie i edukowanie mieszkańców – właścicieli nieruchomości o modernizacji systemu gospodarki odpadami.
2) Tworzenie systemu:
a) dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
b) opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących:
- przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich albo wskazanych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami,
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
- określenia metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,


 II półrocze 2012
1) przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargów w celu wyłonienia wykonawców na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości;
2) podpisanie umów między gminą i przedsiębiorcami.
3) podpisanie umów z mieszkańcami.


 I półrocze 2013 r.
- nowy system zaczyna w pełni funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie i gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu