Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonego w dniu 09.02.2012r.postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonego w dniu 09.02.2012r.postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012


P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonego w dniu 09.02.2012r.postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w składzie:

1. Łakomy Zenon – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

2. Jakubowski Marian – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie

3. Domicz Mirosława – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych 
4. Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

po szczegółowej analizie i ocenie złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin, określonych w uchwale Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 – komisja konkursowa stwierdza, że wszystkie złożone oferty (9) spełniają warunki formalno-prawne wymagane do ubiegania się o przyznanie środków publicznych organizacjom pozarządowym w ramach poszczególnych zadań konkursowych:

ZADANIE I:
Pomoc społeczna obejmująca pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
* termin realizacji – 2012 rok

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu na realizację zadania - „udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000,00 zł.

ZADANIE II:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych:
- działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
- działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin,
- aktywizowanie osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych do działań samopomocowych, a także organizowanie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin

* termin realizacji – 2012 rok

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie na realizację zadania – „wakacje z niepełnoprawnością - półkolonie”

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000,00 zł.

ZADANIE VI:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno – kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury,
- organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym,
- działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury.

* termin realizacji – 2012 rok

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy na wsparcie realizacji zadania -„umożliwianie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.600,00 zł.

ZADANIE VII:
Promocja Gminy, współpraca ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi:

- działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami

* termin realizacji – 2012 rok

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł.

ZADANIE VIII:
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

- udział w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej i lokalnej
na terenie Gminy,
- podejmowanie działań na rzecz upamiętnienia szczególnych wydarzeń, dat i ludzi zapisanymi w historii Polski oraz Gminy Jutrosin

* termin realizacji – 2012 rok

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej na realizację zadania - wydanie publikacji „Zeszyty Historyczne cz. 1: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919”

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 7.400,00 zł.

ZADANIE IX:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

- organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu
do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,

*termin realizacji – 2012r.

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – trzy.

Oferta nr 1: złożona przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na realizację zadania -prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 54.000,00 zł.

Oferta nr 2: złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie na realizację zadania - prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej halowej

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 6.000,00 zł.

Oferta nr 3: złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania - prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 13.000,00 zł.

ZADANIE XI:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań
o charakterze proekologicznym,
- działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców,
- organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym.

*termin realizacji – 2012r.

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Wędkarskie ŻWIREK na realizację zadania - kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży.

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000,00 zł.


             Komisja nadmienia, że działając zgodnie z pkt 4 rozdziału 7 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XI/77/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, dokonano przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy zadaniami określonymi w Programie, głównie ze względu na brak ofert na realizację niektórych z nich.
Przyznając środki na poszczególne zadania komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej w środowisku działalności.


          Na tym protokół z rozpatrzenia i oceny zgłoszonych ofert konkursowych oraz przedstawienia propozycji dotyczących wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań został zakończony i podpisany:

/-/ Łakomy Zenon
/-/ Jakubowski Marian
/-/ Domicz Mirosława
/-/ Zuziak Katarzyna


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu