Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 15/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu zbiornika wodnego „Jutrosin”

ZARZĄDZENIE NR 15/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu zbiornika wodnego „Jutrosin”

Numer dokumentu: 15
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 15/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN
z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu zbiornika wodnego „Jutrosin”

___________________________________________________________________


        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz §8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ustalam regulamin zbiornika wodnego „Jutrosin”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na terenie zbiornika wodnego „Jutrosin”

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                               Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                    /-/ Zbigniew Koszarek


Załącznik nr l
do Zarządzenia Nr 15/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 28 maja 2012 roku


REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO „JUTROSIN”


1. NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU
2. OBIEKT JEST TERENEM OGÓLNODOSTĘPNYM PRZEZNACZONYM NA CELE RETENCYJNE, A TAKŻE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE I KULTURALNE.
3. KAŻDY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE OBIEKTU POWINIEN ZACHOWYWAĆ SIĘ TAK, ABY NIE SZKODZIĆ I NIE ZAGRAŻAĆ INNYM.
4. WSZYSCY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE OBIEKTU POWINNI SIĘ STOSOWAĆ DO ZARZĄDZEŃ POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ OSOBY PROWADZĄCEJ IMPREZY MASOWE.
5. NA TEREN OBIEKTU ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA:
A. PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH,
B. PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ SŁUŻYĆ JAKO BROŃ,
C. POJEMNIKÓW Z GAZEM, SUBSTANCJAMI ŻRĄCYMI LUB FARBUJĄCYMI,
D. PRZEDMIOTÓW PIROTECHNICZNYCH (FAJERWERKI, PETARDY ITP.).
6. ZAKAZUJE SIĘ:
A. KĄPIELI W MIEJSCACH INNYCH NIŻ WYZNACZONE,
B. JAZDY PO TERENIE OBIEKTU POJAZDAMI MECHANICZNYMI,
C. ZANIECZYSZCZANIA I ZAŚMIECANIA TERENU OBIEKTU,
D. DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ZANIECZYSZCZENIE LUB SKAŻENIA WODY W ZBIORNIKU I PRZYLEGŁYM MU TERENIE,
E. NISZCZENIA URZĄDZEŃ HYDROLOGICZNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĘ ZBIORNIKA,
F. WPROWADZANIA NA TEREN OBIEKTU ZWIERZĄT,
G. NISZCZENIA ZIELENI,
H. ROZNIECANIA OGNIA, PALENIA OGNISK, GRILLOWANIA,
I. MALOWANIA I OKLEJANIA OBIEKTÓW ZBIORNIKA WODNEGO,
J. RZUCANIA WSZELKIMI PRZEDMIOTAMI,
7. ZAKAZ, O KTÓRYM MOWA W PUNKCIE 6B, 6F, NIE DOTYCZY POLICJI, POGOTOWIA RATUNKOWEGO, STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY RYBACKIEJ, WODNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH I SŁUŻB OCHRONY ŚRODOWISKA – PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH.
8. ZAKAZ, O KTÓRYM MOWA W PUNKCIE 6F NIE DOTYCZY OSÓB JEŻDŻĄCYCH NA KONIACH PO WYZNACZONYM W TYM CELU SZLAKU.
9. WĘDKOWANIE NA ZBIORNIKU DOZWOLONE JEST TYLKO PO STRONIE PÓŁNOCNEJ ZBIORNIKA
10. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU OBIEKTU ORAZ PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA NARUSZENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
11. OSOBY NISZCZĄCE I USZKADZAJĄCE SPRZĘT LUB URZĄDZENIA TECHNICZNE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WYRZĄDZONE SZKODY.
12. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA OKREŚLI ODRĘBNY REGULAMIN.Wypadki i szkody należy natychmiast zgłaszać Policji
na nr tel. 65 547 83 97, lub 997, 112.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu