Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonego w dniu 07.02.2013r.postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonego w dniu 07.02.2013r.postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013


P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonego w dniu 07.02.2013r.postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013


Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w składzie:

1. Łakomy Zenon – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

2. Jakubowski Marian – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie

3. Domicz Mirosława – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych

4. Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

I. Przewodniczący komisji zapoznał członków komisji z regulaminem pracy komisji konkursowej oraz z zasadami i warunkami określonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w ofercie konkursowej podanej do publicznej wiadomości w dniu 8 stycznia 2013 roku.

II. Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin, określonych w uchwale Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 – komisja konkursowa stwierdza, że spośród 6 złożonych ofert: 5 spełnia warunki formalno-prawne wymagane do ubiegania się o przyznanie środków publicznych przez organizacje pozarządowe, natomiast 1 oferta, która została złożona po terminie nie została zgodnie z regulaminem rozpatrzona przez komisję.


W ramach poszczególnych zadań konkursowych komisja postanowiła przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin następujące propozycje ofert spełniających warunki do zawarcia z właściwymi organizacjami pozarządowymi umów o udzielenie dotacji na poszczególne zadania:

ZADANIE I:
Pomoc społeczna obejmująca pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób


* termin realizacji – 2013 rok

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu na realizację zadania - „udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”.


Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000 zł.

ZADANIE VIII:
Promocja Gminy, współpraca ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi:
- działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami


* termin realizacji – 2013 rok


Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na organizację wyjazdu rodzin do Potigny (Francja)


Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 10 000 zł.

ZADANIE IX:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu
do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,

*termin realizacji – 2013r.

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – dwie.

Oferta nr 1: złożona przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na realizację zadania -prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 60 000 zł.

Oferta nr 2: złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania - prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 15 000 zł.

ZADANIE XI:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań
o charakterze proekologicznym,
- działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców,
- organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym.

*termin realizacji – 2013r.

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Wędkarskie ŻWIREK na realizację zadania – ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3 000 zł.

Komisja nadmienia, że na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 2,3,4,5,6,7 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty.

      Opiniując przyznanie środków na poszczególne zadania, komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej przez organizacje w środowisku działalności.

     Na tym protokół z rozpatrzenia i zaopiniowania zgłoszonych ofert konkursowych, w tym przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin propozycji dotyczących wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań został zakończony i podpisany:


/-/ Łakomy Zenon
/-/ Jakubowski Marian
/-/ Domicz Mirosława
/-/ Zuziak Katarzyna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu