Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012


      Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XI/77/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku Program współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, określił zakres zadań przewidziany do realizacji poprzez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Mieściły się w nim zadania z obszaru:
- pomocy społecznej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- ochrony i promocji zdrowia;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocji gminy;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- turystyki i krajoznawstwa;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 05 stycznia 2012 roku.

Komisja konkursowa w składzie:

- Zenon Łakomy – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Jakubowski Marian - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie,
- Domicz Mirosława - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
- Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2012 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.

    Na zadanie w ramach pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeznaczono kwotę 3.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.

      Na zadanie w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych – przeznaczono kwotę 3.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie – na realizację zadania - „wakacje z niepełnosprawnością - półkolonie” – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.

      Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmującej m.in. inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki i literatury – przeznaczono kwotę 2.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy w Jutrosinie – na realizację zadania - „umożliwianie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich” – komisja przyznała kwotę – 2.600 zł.

     Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin – komisja przyznała kwotę - 10.000 zł.

     Na zadanie w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (podejmowanie działań na rzecz upamiętnienia szczególnych wydarzeń, dat i ludzi zapisanych w historii Polski oraz Gminy Jutrosin) – przeznaczono kwotę 4.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej na realizację zadania – wydanie publikacji „Zeszyty Historyczne cz. 1: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919” – komisja przyznała kwotę – 7.400 zł.

     Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”( w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 75.000 zł.
Złożono 3 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 54.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie - na prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej halowej – komisja przyznała kwotę – 6.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 13.000 zł.;

    Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 1.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę - 1.000 zł.

    Komisja działając zgodnie z pkt 4 rozdziału 7 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XI/77/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, dokonała przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy zadaniami określonymi w Programie, głównie ze względu na brak ofert na realizację niektórych z nich. Przyznając środki na poszczególne zadania komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej w środowisku działalności.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 100.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu