Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021.

UCHWAŁA Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021.

Numer uchwały: 167
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/167/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2013 – 2021.

_______________________________________________________________________


        Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXVII/167/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

      W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2013 związane ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin, wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/166/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok i kwoty ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok, to następujące wielkości:
- dochody ogółem w kwocie 21.860.483,00 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 21.259.924,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 600.559,00 zł;
- wydatki ogółem w kwocie 20.602.105,00 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 19.880.390,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 721.715,00 zł.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu