Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021.

UCHWAŁA Nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021.

Numer uchwały: 176
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIX/176/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2013 – 2021.


        Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 wprowadza się zmiany:
1. W tytule uchwały zmienia się lata. Po dokonanych zmianach tytuł uchwały
otrzymuje brzmienie:
„ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2013 - 2016”.
2. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXIX/176/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

      W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2013 związane ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi zmianą Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Uchwałą Rady Miejskiej w okresie od 24 maja do 27 czerwca 2013 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów.
W omawianym okresie zwiększono dochody ogółem o kwotę 168.090,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.376,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 160.714,00 zł.
W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:
zmniejszono planowaną dotację celową na inwestycję o kwotę 20.536,00 zł, w związku z zakończeniem w roku 2012 projektu pn. „kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” – umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00092-6922-UM1500045/10 z dnia 09.02.2011 r.
zwiększono planowaną dotację celową na inwestycję o kwotę 25.000,00 zł, w związku z realizacją w 2012 roku projektu pn. „budowa ścieżki zdrowia przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie” – umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 01350-6930-UM1540464/12 z dnia 06.02.2013 r.
zwiększono planowaną dotację celową na inwestycję z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, o kwotę 156.250,00 zł, do zadania „przebudowa drogi gminnej Grąbkowo – Dębina” – umowa nr 110/2013 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 408.133,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 130.056,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 278.077,00 zł.
Zwiększono przychody budżetu wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 240.043,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok i kwoty ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok, to następujące wielkości:
- dochody ogółem w kwocie 22.536.287,43 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 21.745.014,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 791.273,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 21.635.052,43 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.518.160,43 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.116.892,00 zł ( w tym: nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 826.892,00 zł),
- przychody budżetu w kwocie 1.264.698,00 zł, w tym wolne środki w kwocie 357.143,00 zł.
Po wprowadzeniu wymienionych zmian wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 901.235,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu