Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Budowa parkingu przy drodze w Jutrosinie oraz budowa ścieżki rowerowo - pieszej przy zbiorniku wodnym

Budowa parkingu przy drodze w Jutrosinie oraz budowa ścieżki rowerowo - pieszej przy zbiorniku wodnym

Data publikacji przetargu: 20.08.2013
Termin składania ofert: 12.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 164689 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, woj. wielkopolskie, tel. 0 65 547 14 19, faks 0 65 547 14 51.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jutrosin.eu
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy drodze w Jutrosinie oraz budowa ścieżki rowerowo - pieszej przy zbiorniku wodnym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania obejmuje: Budowa parkingu I. ROBOTY ZIEMNE, 1. Wykonanie wykopów - 112,97 m3 2. Wykonanie nasypów - Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III - 717,20 m2 II. PODBUDOWA 1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 376,57 m2 2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 376,57 m2 3. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem - 376,57 m2 III. NAWIERZCHNIA 1. Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej czarnej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 362,62 m2 2. Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pasy rozdzielające MPSO szer. 10 cm) - 13,95 m2 IV. Elementy ulic 1. Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypcecementowo-piaskowej grub. 5 cm - 95,70m Budowa ścieżki rowerowo-pieszej I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi 0,61 km II. ROBOTY ZIEMNE 1. Wykonanie wykopów - 3 229,82 m 2. Wykonanie nasypów - 536,24 m3 III. PODBUDOWA 1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 2 553,50 m2 - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm 2 455,36 m2 - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w węźlebetoniarskim o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 2 455,36 m2 IV. NAWIERZCHNIA 1. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 2 455,36 m2 V. ELEMENTY ULIC 1. Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1 243,30 m.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa, remont drogi bądź chodnika lub utwardzenie terenu/placu na której została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej lub brukowej , na powierzchni co najmniej 1 000m2
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT, - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, - zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych), - konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zależności od specyfiki zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jutrosin.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie ul. Rynek 26 63-930 Jutrosin pokój nr. 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie ul. Rynek 26 63-930 Jutrosin pokój nr 5, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2013-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu