Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy - instalacja elektryczna

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy - instalacja elektryczna

Data publikacji przetargu: 30.09.2013
Termin składania ofert: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 199861 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, woj. wielkopolskie, tel. 0 65 547 14 19, faks 0 65 547 14 51.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jutrosin.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy - instalacja elektryczna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania obejmuje: 1.BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO nn-0,4 kV wyprowadzenie kablowego przyłącza typu YAKY 4x35mm2 z istniejącego słupa typu ŻN znajdującego się na dz. ewid. nr 52/2. Przyłącze należy układać wzdłuż trasy wskazanej na załączonym planie sytuacyjnym izakończyć szafką złączowo-pomiarową z tworzywa termoutwardzalnego ze swobodnym dostępem od strony ulicy. Wyposażenie w/w szafki należy wykonać w oparciu o schemat ideowy. Podczas układania przyłącza w gruncie należy stosować się do poniższych wytycznych: Przyłącze układać na głębokości min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku. W celu skompensowania przesunięć gruntu przyłącze ułożyć w wykopie faliście. Przyłącze przykryć 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą rodzimego gruntu, następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm i normatywnej grubości. Promień gięcia przyłącza nie może być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy. Temperatura otoczenia w czasie układania przyłącza nie może być niższa od 0. Na przyłączu umieścić oznaczniki w postaci opasek z opisem właściciel, typ kabla, rok budowy. Przyłącze należy przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie. Wszelkie prace nie wymienione wyżej, związane z budową przyłącza należy prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 2. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI nn-0,4kV DO ZASILANIA WIATY wyprowadzenie wewnętrznej instalacji zasilającej nn-0,4kV kablem typu YKYżo 5x6mm2 z szafki złączowo-pomiarowej. Wewnętrzną instalację wprowadzić do szafki zasilającej zlokalizowanej wg załączonego planu sytuacyjnego. Z szafki zasilającej należy zasilić kablem typu 2xYKYżo 3x2,5mm2 oświetlenie zewnętrzne oraz kablem typu YKYżo 5x4mm2 rozdzielnicę wiaty. Wyposażenie w/w rozdzielnic należy wykonać w oparciu o schemat ideowy Podczas układania wewnętrznej instalacji kablowej nn-0,4kV w gruncie należy stosować się do poniższych wytycznych: kabel układać na głębokości min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku. w celu skompensowania przesunięć gruntu kable ułożyć w wykopie faliście. kabel przykryć 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą rodzimego gruntu, następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm i normatywnej grubości. promień gięcia nie może być mniejszy od 10-krotnej jej średnicy. temperatura otoczenia w czasie układania instalacji kablowej nie może być niższa od 0. na kablach umieścić oznaczniki w postaci opasek z opisem właściciel, typ, rok budowy. kable należy przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie. wszelkie prace nie wymienione wyżej, związane z budową instalacji kablowej należy prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. Oświetlenie wiaty: Jako oświetlenie wiaty wykonać oprawy świetlówkowe TR218.DP EVG załączane za pomocą łącznika miejscowego. Oprawy zasilane z rozdzielnicy wiaty. Gniazda jednofazowe umieścić w rozdzielnicy wiaty oraz po wyłącznikiem oświetlenia Wykonanie geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.43.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy - zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę - zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych), - zmiana terminu wykonania umowy ze względu na warunki pogodowe, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jutrosin.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pokój nr 8..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pokój nr 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2013-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu