Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok

Numer uchwały: 181
Numer sesji: XXXII
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXII/181/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok
__________________________________________________________________________


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212, 214 ust. 1, 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 248.333,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 22.970.717,31 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.178.669,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 792.047,90 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.789.580,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 410.940,00 zł”


§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2013, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 248.333,67 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 22.069.482,31 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.952.590,31 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.116.892,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.789.580,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 346.358,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do
roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”


§ 3.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 4.
§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie – 102.610,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości –
116.437,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 4.000,00 zł”


§ 5.

§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„§13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2013 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu