Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Numer uchwały: 183
Numer sesji: XXXII
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXXII/183/2013

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
_____________________________________________________________________________

          Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1, oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594/, art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (Monitor Polski z dnia 09.09.2013r., poz. 724) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,78 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,56 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni – 0,26 zł.
2. Od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,74 zł.
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 17,50 zł.
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 10,75 zł.
d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,68 zł.
e. pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:


grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3

Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/139/2012 z 29 października 2012 roku.

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu