Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin.

Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin.

Numer uchwały: 184
Numer sesji: XXXII
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXXII/184/2013

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin. _____________________________________________________________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Jutrosinie Uchwały Nr XVIII/126/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin.

§ 1.


Integralnymi częściami uchwały są:
1. Załącznik nr 1 – tekst jednolity zmiany studium;
2. Załącznik nr 2 – rysunek zmiany studium w skali 1 : 20 000 zatytułowany:
„Gmina Jutrosin – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;
3. Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium.

§ 2.

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną położonych w obrębach wsi: Płaczkowo, Bartoszewice, Rogożewo, Stary Sielec, Grąbkowo, Domaradzice, Śląskowo i Nowy Sielec.

§ 3.

Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin określone i ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/122/2001 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami, w tym część tekstowa i rysunkowa, nie zmieniają się.

§ 4.


Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Jutrosin.

§ 5.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu