Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2016.

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2016.

Numer uchwały: 190
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2013 – 2016.
_____________________________________________________________________


       Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W Załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały
4. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXXIII/190/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2013 związane ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od 27 września do 28 listopada 2013 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zmiany w zakresie lat 2014-2021.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie roku 2013:
a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 220.083,33 zł, w tym:
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 120.083,33 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.
b) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 344.781,33 zł, w tym:
-wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 115.441,33 zł
-wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 229.340,00 zł.
c) zmniejszono przychody budżetu ogółem o kwotę 124.698,00 zł, w tym:
-zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 214.872,00 zł,
-zmniejszono przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 92.683,00 zł
-zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 182.857,00 zł.
d) zmniejszono kwotę długu na koniec roku o 307.555,00 zł do wysokości 5.920.000,00 zł,
e) zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 o kwotę 180.000,00 zł

2. W zakresie lat 2014 -2021:
a) wszystkie kwoty dostosowano do wartości wykazanych w projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.
- prognozę dla roku 2014 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
1. W zakresie roku 2013:
a) zmniejszono planowane nakłady na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy
zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy
widokowej i infrastruktura towarzysząca” o kwotę 180.000,00 zł
2. W zakresie roku 2014:
a) zmniejszono planowane nakłady na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy
zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy
widokowej i infrastruktura towarzysząca” o kwotę 95.000,00 zł
b) zwiększono planowane nakłady na realizację projektu „Kształtowanie centrum wsi
Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo” o kwotę 150.000,00 zł
c) zmniejszono planowane nakłady na realizację zadania „Budowa obiektów sportowych
Szkaradowo” o kwotę 400.000,00 zł.
3. W zakresie roku 2015:
a) zwiększono planowane nakłady na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec
etap I” o kwotę 100.000,00 zł,
b) zwiększono planowane nakłady na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej
Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec” o kwotę 2.500.000,00 zł,
c) zmniejszono planowane nakłady na realizację zadania „Budowa obiektów sportowych
Szkaradowo” o kwotę 1.850.000,00 zł

4. W zakresie roku 2016:
a) odstąpiono od realizacji zadania „ Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej”
b) zwiększono planowane nakłady na realizację zadania „Budowa obiektów sportowych
Szkaradowo” o kwotę 2.250.000,00 zł,
c) zmniejszono planowane nakłady na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej
Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec”o kwotę 2.500.000,00 zł (zakończenie zadania
zaplanowano w roku 2015).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu