Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie

Numer dokumentu: 29
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 29/ 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie
___________________________________________________________________________


    Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 z póź. zmianami) - zarządza się co następuje :

§ 1


W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem gminnym” jako organ pomocniczy Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 2

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności :

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi
wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych
w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;

5) koordynowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie miasta i gminy.

§ 3

1. W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą :

1) Burmistrz MiG - przewodniczący zespołu;
2) Sekretarz MiG z-ca przewodniczącego zespołu;
3) Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych;
4) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie;
5) Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska;
6) Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji;
7) Inspektor ds., gospodarki gruntami i nieruchomości ;
8. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
9. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu;
10. Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP;

2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział wyznaczeni lub zaproszeni przez
Przewodniczącego w zależności od potrzeb przedstawiciele służb, inspekcji, straży
oraz przedstawiciele innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

§ 4


Imienny wykaz składu osobowego, o których mowa w § 3 określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący lub z-ca.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności :
1) kierowanie Zespołem;
2) określenie przedmiotu i terminów posiedzeń;
3) zawiadamianie o terminach posiedzeń;
4) przewodniczenie posiedzeniom;
5) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu;
6) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;

§ 6

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń.
2. Posiedzenie planowe Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, co najmniej raz na pół
roku lub w innych okresach wg potrzeb.
3. Siedzibą Zespołu jest Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26.
4. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz
zapewnienia działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, Przewodniczy
Zespołu albo jego zastępca może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie
natychmiastowym.
5. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
6. Dokumentami działań i prac Zespołu są :
1) plan zarządzania kryzysowego;
2) plan pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
3) notatki i protokóły z posiedzeń Zespołu określające termin, tematykę
i uczestników;
4) inne, określone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

Szczegółowy tryb pracy i zasady działania Zespołu określa regulamin, zatwierdzony przez Burmistrza MiG Jutrosin, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzania.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu