Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXIV/196/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2016.

UCHWAŁA Nr XXXIV/196/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2016.

Numer uchwały: 196
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/196/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2013 – 2016.

_________________________________________________________________________

         Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXXIV/196/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2013 związane ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od 29 listopada do 30 grudnia 2013 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie roku 2013:
a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 239.059,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 231.903,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7.156,00 zł.
b) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 239.059,00 zł, w tym:
-wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 231.059,00 zł
-wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł.
2. W zakresie roku 2014:
a) dostosowano do wartości wykazanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu