Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok

Numer uchwały: 195
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/195/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok
_________________________________________________________________________


     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2013 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 239.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 22.263.241,31 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 21.578.349,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 684.891,90 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.789.580,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 403.393,00 zł”


§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2013, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 239.059,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 21.237.308,31 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.357.756,31 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 879.552,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.789.580,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 217.358,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do
roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2013, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do
niniejszej Uchwały.


§ 3.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł
w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 600.000,00 zł”.


§ 4.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
„§13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2013 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXXIV/195/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


Wprowadzenie zmian, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie dotyczy:
1) Zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 239.059,00 zł, w tym:
zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 231.903,00 zł
zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 7.156,00 zł.
2) Zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 239.059,00 zł, w tym:
zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 231.059,00 zł
zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł
3) Prawidłowo określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu