Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 13.02.2014r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 13.02.2014r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014


P R O T O K Ó Ł
z przeprowadzonego w dniu 13.02.2014r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w składzie:


1. Kasprzak Genowefa – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin  

2. Jakubowski Marian – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie

3. Domicz Mirosława – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
4. Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

I. Przewodniczący komisji zapoznał członków komisji z regulaminem pracy komisji konkursowej oraz z zasadami i warunkami określonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w ofercie konkursowej podanej do publicznej wiadomości w dniu 9 stycznia 2014 roku.

II. Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin, określonych w uchwale Nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 – komisja konkursowa stwierdza, że spośród 6 złożonych ofert: wszystkie (6) spełniają warunki formalno-prawne wymagane do ubiegania się o przyznanie środków publicznych przez organizacje pozarządowe.
W ramach poszczególnych zadań konkursowych komisja postanowiła przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin następujące propozycje ofert spełniających warunki do zawarcia z właściwymi organizacjami pozarządowymi umów o udzielenie dotacji na poszczególne zadania:

ZADANIE VI:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury)


* termin realizacji – 2014 rok
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez „Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy” na realizację zadania - „umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich – organizowanie pokazów i szkoleń w zakresie modelarstwa oraz zakup materiałów modelarskich”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

ZADANIE VII:

Promocja Gminy, współpraca ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami)


* termin realizacji – 2014 rok
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 6.000 zł.

ZADANIE IX:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu
do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,

*termin realizacji – 2014r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – trzy.

Oferta nr 1: złożona przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na realizację zadania - prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 52 000 zł.

Oferta nr 2: złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania - prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 13 000 zł.

Oferta nr 3: złożona przez UKS „Orlik” Jutrosin na realizację zadania - prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej halowej

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 5 000 zł.

ZADANIE XI:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym, działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców, organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym).

*termin realizacji – 2014r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna

Oferta nr 1: złożona przez Stowarzyszenie Wędkarskie ŻWIREK na realizację zadania – ekologia i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym oraz zarybianie

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2 000 zł.

Komisja nadmienia, że na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,3,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty.

Opiniując przyznanie środków na poszczególne zadania, komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej przez organizacje w środowisku działalności.

Na tym protokół z rozpatrzenia i zaopiniowania zgłoszonych ofert konkursowych, w tym przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin propozycji dotyczących wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań został zakończony i podpisany:


/-/ Kasprzak Genowefa
/-/ Jakubowski Marian
/-/ Domicz Mirosława
/-/ Zuziak Katarzyna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu