Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 5 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej w Jutrosinie

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 5 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej w Jutrosinie

Numer dokumentu: 9
Rok: 2014

Zarządzenie Nr 9/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej w Jutrosinie
____________________________________________________________________

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.


Wprowadzam regulamin korzystania z kompleksu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej w Jutrosinie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 27 października 2011 roku

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 9/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 5 marca 2014r.


Regulamin korzystania z kompleksu boisk ogólnodostępnych
„Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Sportowej w Jutrosinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek sanitarno – szatniowy.

3. Zespół boisk jest własnością Gminy Jutrosin, zarządzanym przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

4. Obiekt ma charakter ogólnodostępny i czynny jest w okresie:

od 1 marca do 30 listopada każdego roku
- planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego odbywają się w godz. 8.00 – 15.00. Dzieci i młodzież szkolna korzystają z obiektu pod opieką nauczycieli
- dla wszystkich chętnych obiekt jest dostępny:
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 21.00,
soboty w godz. 13.00 - 17.00
niedziele w godz. 14.00-17.00


5. Przedstawicielem zarządcy na terenie kompleksu sportowego jest gospodarz obiektu oraz opiekun, zwany dalej animatorem.

6. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

7. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

8. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU


1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

- obiekt jest ogólnodostępny,
- obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez animatora,
- dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
- dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
- zajęcia na obiekcie organizuje animator lub trener (instruktor),
- wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
- osoby nie zorganizowane, korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie,
- zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- korzystanie z obiektu do celów treningowych możliwe jest po uprzednim zapisaniu się u animatora.
- osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących,
- prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt opiekunowi obiektu.

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

- jeżeli z wnioskiem do animatora wystąpi określona imiennie grupa osób,

3. Podstawowe obowiązki użytkownika:

- przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
- stosowanie się do poleceń animatora,
- korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
- pozostawianie roweru w miejscach wyznaczonych,
- niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń oraz kontuzjach, a także innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- przebywania w stanie nietrzeźwym,
- spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
- palenia papierosów,
- wprowadzania zwierząt,
- zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
- poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni boisk i innych urządzeń,
- wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp., wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
- zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

III. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

- złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
- pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,
- Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
- Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników,
- Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. W przypadku osób niepełnoletnich za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie lub rodzice.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy zgłaszać animatorowi oraz zarządcy kompleksu boisk.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu