Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jutrosin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jutrosin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Numer uchwały: 214
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2014

Uchwała
Nr XXXVI/214/2014

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc Gminy Jutrosin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

_______________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się dla Gminy Jutrosin program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jutrosin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do świadczeń przysługujących od dnia 1 stycznia 2014 roku


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim bezrobociem ze środowisk wiejskich. Program ten przewiduje między innymi wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, której udzielenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Na podstawie art. 110 ust. 10 ww. ustawy, Rada Miejska biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu