Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXVI/207/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/207/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017

Numer uchwały: 207
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVI/207/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2014 – 2017.


Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W Załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXXVI/207/2014 z dnia 27 marca 2014 roku


W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz zmianą w zakresie przedsięwzięć, dokonuje się zmian załącznika nr 1 i nr 2.
Ponadto w związku ze sporządzeniem sprawozdań rocznych za rok 2013, dokonuje się aktualizacji kwot dotyczących wykonania za rok 2013, co ma wpływ na poziom wskaźników obsługi zadłużenia na lata objęte prognozą.

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2014 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od 01 stycznia do 27 marca 2014 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.
W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie roku 2014:
a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 450.361,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 321.361,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 129.000,00 zł.
b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 450.361,00 zł, w tym:
-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 299.271,00 zł
-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 151.090,00 zł.

W Załączniku Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
1. W zakresie projektu „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca”
a) zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 46.015,000 zł tytułem nie wykorzystania tych
środków w roku 2013 poprzez zmniejszenie zakresu realizowanych prac.
Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 728.135,00 zł.

2. W zakresie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice–Śląskowo-Nowy Sielec”
a) w roku 2015 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 1.900.000,00 zł
b) w roku 2016 zwiększono planowane nakłady o kwotę 1.900.000,00 zł

3. W zakresie projektu „Budowa obiektów sportowych- Szkaradowo”
a) w roku 2015 zwiększono planowane nakłady o kwotę 1.900.000,00 zł
b) w roku 2016 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 1.900.000,00 zł

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu