Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

Numer uchwały: 222
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVIII/222/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2014 – 2017.

____________________________________________________________________________


         Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezwodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXXVIII/222/2014 z dnia 29 maja 2014 roku


W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów, dokonuje się zmian załącznika nr 1.
W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2014 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od 28 marca do 29 maja 2014 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.
W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie dochodów i wydatków
a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 643.336,27 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 636.939,27 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.397,00 zł.
b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 777.336,27 zł, w tym:
-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 619.836,27 zł
-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 157.500,00 zł (zwiększono nowe wydatki
inwestycyjne o kwotę 132.500,00 zł oraz wydatki w formie dotacji, w kwocie
25.000,00 zł).
2. W zakresie przychodów budżetu
a) zwiększono przychody budżetu o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
ustawy o finansach publicznych, w kwocie 134.000,00 zł.
3. Wynik budżetu ustalony jako nadwyżka zmniejszono do kwoty 866.000,00 zł.
Po wprowadzeniu w/w zmian w roku 2014 ustalono następujące wielkości:
Dochody ogółem wynoszą 23.683.951,27 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.458.554,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.225.397,00 zł.
Wydatki ogółem wynoszą 22.817.951,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20.429.361,27 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.388.590,00 zł.
Przychody budżetu w kwocie 1.014.000,00 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 1.880.000,00 zł.
Wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 866.000,00 zł.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu