Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/224/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXVIII/224/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 224
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2014

Uchwała
Nr XXXVIII/224/2014

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin
____________________________________________________________________________


         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


W statucie Miasta i Gminy Jutrosin przyjętym uchwałą Nr VI/32/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 28 marca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 114, poz.2099) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Sołectwa pokrywają swoje wydatki ze środków przeznaczonych przez Radę w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301).
5. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
7. Rada w statucie sołectwa określa zasady przekazywania tej jednostce składników mienia komunalnego oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy sołectwa względem majątku powierzonego do korzystania."

2. § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„18 ust.1. Rada powołuje następujące stałe Komisje:

- Rewizyjną,

- Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu