Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 27.06.2014 w sprawie: powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 27.06.2014 w sprawie: powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Numer dokumentu: 142
Rok: 2014

Zarządzenie Nr 23/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 27.06.2014 roku


w sprawie:
powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
______________________________________________________________________________


    Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 423) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o :
1. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Przetargową powołaną do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 423)
3. Kierownika jednostki – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.


§ 2.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, zwanym dalej „Urzędem”, powołuje się stałą komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwaną dalej „komisją”.


§ 3.
1. W skład komisji wchodzą:
1) Przewodniczący – Marek Glura
2) członkowie:
a) Krzysztof Kasprzak – pełniący funkcję Sekretarza
b) Mateusz Figas
2. Kierownik Urzędu, na wniosek Przewodniczącego, może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych (rzeczoznawców).
3. Na posiedzeniach komisji obecne mogą być także inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2, zaproszone przez Kierownika Urzędu.
4. Osobom wymienionym w ust. 2 i 3 nie przysługuje prawo głosu.


§ 4.
1. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 423), zwanej dalej "ustawą".
2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji przekazuje Kierownikowi Urzędu jednostki, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji.
3. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Kierownik Urzędu. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje Przewodniczącego komisji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 5.
Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności. W realizacji powierzonych czynności członkowie komisji kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.


§ 6.
Tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 7.
1. Obsługę komisji zapewniają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, wyznaczeni przez Kierownika jednostki.
2. Na wniosek Przewodniczącego Kierownik Urzędu wyznacza podległych mu pracowników w szczególności do opracowania projektów niezbędnych w pracach komisji, w tym projektów specyfikacji istotnych warunkówzamówienia, zaproszenia do udziału w postepowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę.


§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik do zarządzenia nr 23/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 27.06.2014 roku

REGULAMIN
stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

§ 1.
Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, komisja przetargowa w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Burmistrza:
1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
3) propozycję zaproszenia do negocjacji, ze wskazaniem podmiotu (podmiotów), z którymi mają być prowadzone negocjacje,
4) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski Burmistrza do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

§ 2.
Komisja, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) prowadzi negocjacje z wykonawcami,
3) dokonuje czynności otwarcia ofert,
4) dokonuje oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom,
5) wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
6) wnioskuje do Burmistrza o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
7) dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
8) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,
9) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.

§ 3.
1. Pracami kieruje Przewodniczący.
2. Do Przewodniczącego należą w szczególności:
1) odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, oraz poinformowanie Burmistrza o okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 zarządzenia,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4.
1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
3. Przewodniczący upoważnia osobę, która wykonuje jego zadania podczas jego nieobecności, spośród członków komisji. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
4. Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji członkowie komisji oraz inne osoby obecne na jej posiedzeniu podpisują listę obecności.
5. Czynności bieżące, na polecenie Przewodniczącego, wykonane są w trybie roboczym przez członków komisji.

§ 5.
1. Decyzje komisji zapadają po przeprowadzeniu głosowania.
2. Decyzje o których mowa w ust. 1, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

§ 6.
1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności: opis przebiegu posiedzenia, podjęte decyzje oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności członków komisji oraz listę osób obecnych na posiedzeniu, z podaniem charakteru tej obecności.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

§ 7.

Dokumentację prowadzi Sekretarz.

§ 8.
Przewodniczący przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy okresowe sprawozdania z działalności komisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

(-) Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu