Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jutrosinie

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jutrosinie

Data publikacji przetargu: 23.09.2014
Termin składania ofert: 29.10.2014

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – stanowiąca działkę ewidencyjną nr 293 o powierzchni 1707 m2, w obrębie geodezyjnym Jutrosin, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00025555/1
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – rolnicza przestrzeń produkcyjna
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 100,00 zł
Przetarg odbędzie się 29.10.2014 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.00
Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 do dnia 27.10.2014r
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich z powodu braku dostępu do drogi publicznej działki 293. W przetargu ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich – działek nr: 292,294.

2 Nieruchomość gruntowa niezabudowana – stanowiąca działkę ewidencyjną nr 315 o powierzchni 1532 m2, w obrębie geodezyjnym Jutrosin, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00025555/1
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – rolnicza przestrzeń produkcyjna
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6400,00zł
Przetarg odbędzie się 29.10.2014 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.30
Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 do dnia 27.10.2014r
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich z powodu braku dostępu do drogi publicznej działki 315. W przetargu ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich – działek nr: 314, 316

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) upłynął w dniu 18 września 2014 r.
Osoba zamierzająca brać udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopie aktu notarialnego.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2014-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu