Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XL/229/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

UCHWAŁA Nr XL/229/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

Numer uchwały: 229
Numer sesji: XL
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XL/229/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2014 – 2017.

___________________________________________________________________________


     Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W Załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XL/229/2014 z dnia 30 września 2014 roku


W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także zmianą w zakresie przedsięwzięć, dokonuje się zmian załącznika nr 1 i nr 2.

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2014 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od dnia 27 czerwca do 30 września 2014 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie roku 2014:
a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 185.623,98 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 199.153,98 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 13.530,00 zł.
b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 203.656,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 264.340,98 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 60.684,00 zł (zmniejszono wydatki
inwestycyjne kontynuowane o kwotę 43.727,00 zł oraz zmniejszono nowe wydatki
inwestycyjne o kwotę 51.957,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji
zwiększono o kwotę 35.000,00 zł).
2. W zakresie przychodów budżetu:
a) zwiększono przychody budżetu o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18.033,00 zł,
b) zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę
380.000,00 zł (planowana pożyczka na projekt: zagospodarowanie terenu przy zbiorniku
wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i
infrastruktura towarzysząca).
3. W zakresie rozchodów budżetu:
a) zmniejszono planowane rozchody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę
380.000,00 zł (planowana pożyczka na projekt: zagospodarowanie terenu przy zbiorniku
wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i
infrastruktura towarzysząca).
4. Wynik budżetu ustalony jako nadwyżka zmniejszono do kwoty 685.267,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
1. W zakresie projektu „Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi
Pawłowo”
a) zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 4.945,00 zł.
Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 571.465,00 zł.
2. W zakresie projektu „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na
cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura
towarzysząca”
a) zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 38.782,00 zł.
Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 689.353,00 zł

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu