Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

Numer uchwały: 237
Numer sesji: XLII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 06 listopada 2014 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2014 – 2017.

____________________________________________________________________________


     Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W Załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XLII/237/2014 z dnia 06 listopada 2014 roku

W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów, a także zmianą w zakresie przedsięwzięć, dokonuje się zmian załącznika nr 1 i nr 2.

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2014 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz zarządzeniem Burmistrza, dokonanymi w okresie od dnia 01 października do 06 listopada 2014 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.
W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie roku 2014:
a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 452.726,35 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 368.188,35 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 84.538,00 zł (z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na inwestycje)
b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 521.794,35 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 565.576,35 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 43.782,00 zł (zmniejszono wydatki
inwestycyjne kontynuowane o kwotę 67.885,00 zł oraz zwiększono nowe wydatki
inwestycyjne o kwotę 24.103,00 zł)
2. W zakresie przychodów budżetu:
a) zwiększono przychody budżetu o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
ustawy o finansach publicznych, w kwocie 69.068,00 zł. Ogółem przychody wynoszą
383.801,00 zł
3. Wynik budżetu ustalony jako nadwyżka zmniejszono do kwoty 616.199,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
1. W zakresie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec – etap I”
a) zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 190.000,00 zł.
Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 337.000,00 zł.
Planowane nakłady dostosowano do kwoty wynikającej z przeprowadzonego
postępowania przetargowego.
2. W zakresie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec”
a) zmieniono finansowanie zadania w poszczególnych latach: rok 2015 – 200.000,00 zł, rok 2016 – 1.900.000,00 zł, rok 2017 – 1.400.000,00 zł
Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 3.562.730,00 zł
3. W zakresie projektu „Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo” zmienia się nazewnictwo zadania, które po zmianie brzmi „Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie”
a) zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 579.000,00 zł, w tym: rok 2014 zmniejszenie
o kwotę 67.885,00 zł, rok 2015 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, rok 2016
zmniejszenie o kwotę 211.115,00 zł.
Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 3.450.000,00 zł
Planowane nakłady dostosowano do kwoty wynikającej z przeprowadzonego
postępowania przetargowego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu