Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLII/236/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLII/236/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Numer uchwały: 236
Numer sesji: XLII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XLII/236/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 06 listopada 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
____________________________________________________________________________


    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 214 ust.1, 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2014 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 92.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 23.827.504,60 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.709.231,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.118.273,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.823.829,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 797.031,00 zł”


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2014, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 161.429,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 23.211.305,60 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.979.956,60 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.231.349,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.823.829,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 1.499.915,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do
roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 6”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 4 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014, obejmujący wydatki
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2014, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do
niniejszej Uchwały.
3) załącznik nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014, obejmujący wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2014,
otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 3.


§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie 616.199,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

§ 4.


§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 383.801,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.


Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł

§ 6.


§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7.


§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8.


§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokości -115.863,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 4.000,00 zł


§ 9.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2014 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu