Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza na rok 2015 otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza na rok 2015 otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin      Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


                                                                     OGŁASZA NA ROK 2015


otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin.


§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118) na terenie Gminy Jutrosin lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).


§ 2
Lista zadań:
Konkurs dotyczy wspierania organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach:
1. Pomoc społeczna, obejmująca wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób/rodzin zagrożonych ubóstwem, w szczególności poprzez pomoc rzeczową i żywnościową.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych:
- działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
- działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin,
- aktywizowanie osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych do działań samopomocowych, a także organizowanie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
- działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych
i rekreacyjnych,
- działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na te zadania na rok 2015 wynosi 3.000 zł.


4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
- zwiększanie skuteczności i dostępności terapii uzależnień i współuzależnień,
- wzrost skuteczności działań profilaktycznych dla młodzieży i grup ryzyka,
- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień,
- organizacja imprez, konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin
o charakterze profilaktycznym,
- inne zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 1.000 zł.


5. Ochrona i promocja zdrowia:
- inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, w tym działalność na rzecz promocji zdrowia poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych,
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
mieszkańców Gminy.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 1.000 zł.


6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno
– kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury,
- organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym,
- działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 5.000 zł.


7. Promocja Gminy w tym podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 6.000 zł.


8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
- udział w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej i lokalnej
na terenie Gminy,
- podejmowanie działań na rzecz upamiętnienia szczególnych wydarzeń, dat i ludzi zapisanymi w historii Polski oraz Gminy Jutrosin


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 1.000 zł.


9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu
do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 70.000 zł.


10. Turystyka i krajoznawstwo:
- wspieranie organizacji na terenie Gminy rajdów pieszych oraz rowerowych dla ogółu społeczeństwa,
- działania na rzecz tworzenia, wytyczania i konserwacji szlaków turystyki pieszej
i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy, a także promocji wypoczynku aktywnego.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 1.000 zł.


11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań
o charakterze proekologicznym,
- działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców,
- organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2015 wynosi 2.000 zł.


UWAGA:
W wyniku analizy złożonych ofert wysokość środków finansowych na realizację poszczególnych zadań może ulec zmianie.

§ 3
Zasady przyznawania dotacji:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2015 r. do godz. 15:00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin – Sekretariat, ul. Rynek 26 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do UMiG). Formularze ofert można odebrać w Sekretariacie Urzędu albo w wersji elektronicznej na stronie www.bip.jutrosin.eu oraz www.jutrosin.eu.

1. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania (podać nazwę zadania).
2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, b) aktualny statut o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu
3. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Jutrosin lub na rzecz jej mieszkańców.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez właściwych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin
6. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia, na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów.
7. Oferty mogą być uzupełniane i poprawiane tylko na etapie oceny formalnej wniosków
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
9. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) merytoryczne – zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
b) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana
liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
c) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
d) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie,
10. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez komisję konkursową. Skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w drodze zarządzenia.
11. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego Jutrosin, ul. Rynek 26.
12. Decyzje o zleceniu realizacji zadania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej:
a) Decyzja Burmistrza jest ostateczna
b) Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu
13. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
14. Burmistrz Jutrosina zastrzega, że środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą zostać podzielone na większą ilość podmiotów.
15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
16. Realizacja zadania powinna zakończyć się z dniem 31.12.2015r.
17. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 15.01.2016r.
18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, tel. 65/5471419,
fax 65/5471451, e-mail: umig@jutrosin.eu

Jutrosin, dn. 12.01.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu