Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi za rok 2014


     Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIII/192/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku Program współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, określił zakres zadań przewidziany do realizacji poprzez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Mieściły się w nim zadania z obszaru:
- pomocy społecznej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- ochrony i promocji zdrowia;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocji gminy;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- turystyki i krajoznawstwa;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

     Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 9 stycznia 2014 roku.

Komisja konkursowa w składzie:

- Kasprzak Genowefa – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Jakubowski Marian - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie,
- Domicz Mirosława - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
- Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2014 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.

     Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacji znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury) – przeznaczono kwotę 5.000 zł.
     Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy”– na organizowanie pokazów i szkoleń w zakresie modelarstwa oraz zakup materiałów modelarskich – komisja przyznała kwotę - 2.000 zł.

       Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 6.000 zł.
      Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin – komisja przyznała kwotę - 6.000 zł.

     Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”( w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł.
      Złożono 3 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 52.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 13.000 zł.;
- przez UKS „Orlik” Jutrosin – na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej halowej – komisja przyznała kwotę – 5.000 zł.

     Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 2.000 zł.
     Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę - 2.000 zł.

      Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,3,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty. Przyznając środki na poszczególne zadania komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej w środowisku działalności.

     Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 80.000 zł. Przyznane środki zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu