Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/34/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr X/34/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Numer uchwały: 34
Numer sesji: X
Rok: 2015

Uchwała
Nr X/34/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
______________________________________________________________________________


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na wynajem Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jutrosinie lokalu użytkowego o powierzchni 103 m², położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres 20 lat

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

    W dniu 8 czerwca 2015r. do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin wpłynęło pismo od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jutrosinie, w którym to została wyrażona prośba o wyrażenie zgody na dalszy wynajem przedmiotowego lokalu użytkowego na cele handlowe.
Prośbę tą umotywowano tym, że zbliża się termin wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy Gminną Spółdzielnią „SCh” w Jutrosinie a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jutrosinie, na mocy której w zamian za współfinansowanie kosztów odbudowy budynku w którym mieści się lokal, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jutrosinie nabyła prawo do jego bezpłatnego użytkowania przez okres 50 lat.
Odnosząc się do powyższego należy zauważyć co następuje:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
W związku z powyższym, aby podpisać umowę z Gminną Spółdzielnią „SCh” w Jutrosinie na wynajem lokalu użytkowego położonego w Jutrosinie przy ul. Rynek 21 na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony konieczna jest zgoda Rady Miejskiej w Jutrosinie. Mając na uwadze powyższe projekt uchwały uważa się za zasadny.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu