Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Numer uchwały: 50
Numer sesji: XIII
Rok: 2015

Uchwała
Nr XIII/50/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
______________________________________________________________________________


    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 849) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2016 (Monitor Polski z dnia 19.08.2015r., poz. 735), a także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (Monitor Polski z dnia 22.10.2015r., poz. 1029) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 2010:


a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 600 zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 1000 zł.
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1200 zł.


2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton wyprodukowanego po roku 2010:


a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 500 zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 900 zł.
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1050 zł.


3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 2010 włącznie stawka wynosi: 1.350,00 zł.

5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po roku 2010 stawka wynosi: 1.300,00 zł.

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych do roku 2010 włącznie: 400.00 zł.

8. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , wyprodukowanych po roku 2010: 350,00 zł.

9. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Od autobusów wyprodukowanych do roku 2010 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 22 miejsca - 650,00zł
b/równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.250,00 zł.

11. Od autobusów wyprodukowanych po roku 2010 w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/mniejszej niż 22 miejsca - 600,00 zł
b/równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.200,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Traci moc uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu