Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Numer uchwały: 59
Numer sesji: XV
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr XV/59/2015
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

_________________________________________________________________________


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - 23.897.068,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie – 22.526.268,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 1.370.800,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.237.228,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie - 24.397.068,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.437.881,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.959.187,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.237.228,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów,
2) pożyczek.

§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.000.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5.
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 1.500.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 7.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8.
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9.
Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania
w wysokości - 600.000,00 zł.

§ 10.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 200.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -100.000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości - 94.500,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 5.500,00 zł

§ 12.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 52.000,00 zł
2) celową w wysokości - 50.000,00 zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 50.000,00 zł

§ 13.
Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu