Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/66/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XVII/66/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Numer uchwały: 66
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XVII/66/2016
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
___________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 2.541.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.551.079,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.180.105,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.370.974,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.680.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 2.541.343,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 27.051.079,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 22.973.925,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.077.154,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 5.680.022,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2016, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2016 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu