Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/91/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXII/91/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 91
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

Uchwała
Nr XXII/91/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie: utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin
______________________________________________________________________________


      Na podstawie: art. 10a ust. 1 i 2 oraz art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz .U. z 2016r. poz. 446), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156) oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Z dniem 01.01.2017r. tworzy się centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin w strukturach Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, zwanego dalej jednostką obsługującą.

2. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
2) Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
3) Szkoła Podstawowa w Dubinie
4) Gimnazjum w Jutrosinie
5) Zespół Szkół w Szkaradowie
6) Przedszkole w Jutrosinie
7) Przedszkole w Szkaradowie
8) Przedszkole w Dubinie


3. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę finansową i organizacyjną z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i zamówień publicznych.

§ 2

Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:

1) opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości,
2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
4) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
5) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
8) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie odpowiednim organom,
9) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
10) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych,
11) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych,
12) dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE

       Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który wszedł w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku, gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego.

Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 w/w ustawy tj. jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Na mocy niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2017 roku w strukturach Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie zostanie utworzone centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie obsługi finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i zamówień publicznych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu