Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin


        Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

OGŁASZA NA ROK 2017

otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin.

§ 1


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) na terenie Gminy Jutrosin lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).

§ 2
Lista zadań:
Konkurs dotyczy wspierania organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach:

1. Pomoc społeczna, obejmująca wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób/rodzin zagrożonych ubóstwem, w szczególności poprzez pomoc rzeczową i żywnościową.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych:
- działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
- działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin,
- aktywizowanie osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych do działań samopomocowych, a także organizowanie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
- działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych,
- działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
* wydatki poniesione na te zadania w roku 2016 wyniosły 4.880 zł. (Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy - Stowarzyszenie Charytatywne Poznań na zadanie „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – emeryci 2016” otrzymał wsparcie w kwocie 3.500 zł. oraz Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów” - kwotę 1.380 zł.
* wysokość środków zaplanowanych na te zadania na rok 2017 wynosi 3.000 zł.

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
- zwiększanie skuteczności i dostępności terapii uzależnień i współuzależnień,
- wzrost skuteczności działań profilaktycznych dla młodzieży i grup ryzyka,
- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień,
- organizacja imprez, konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin
o charakterze profilaktycznym,
- inne zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 0 zł.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 1.000 zł.

5. Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza):
- inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, w tym działalność na rzecz promocji zdrowia poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych,
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
mieszkańców Gminy.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 0 zł.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 1.000 zł.

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno–kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury,
- organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym,
- działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 2.000 zł. (Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy na zadanie „organizowanie pokazów i szkoleń oraz zakup materiałów modelarskich”
otrzymało wsparcie w kwocie 2.000 zł.)

* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 8.000 zł.

7. Promocja Gminy w tym podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na te zadania w roku 2016 wyniosły 11.120 zł. (Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na zadanie „organizacja pobytu rodzin z Potigny (Francja) w gminie Jutrosin” otrzymało wsparcie w kwocie 8.000 zł. oraz Stowarzyszenie „Nasze Jeziora”na zadanie „promocja gminy – festyn przyjaźni” w kwocie 3.120 zł.).
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 6.000 zł.

8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
- udział w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej i lokalnej na terenie Gminy,
- podejmowanie działań na rzecz upamiętnienia szczególnych wydarzeń, dat i ludzi zapisanymi w historii Polski oraz Gminy Jutrosin


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 0 zł.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 1.000 zł.

9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na te zadania w roku 2016 wyniosły 70.000 zł. (Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na zadanie „prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej” otrzymało wsparcie w kwocie 58 000 zł.; Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na zadanie „prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin” - kwotę 6 000 zł. oraz UKS „Orlik” Jutrosin na zadanie „prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce siatkowej” - kwotę 6 000 zł.).
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 74.000 zł.

10. Turystyka i krajoznawstwo:
- wspieranie organizacji na terenie Gminy rajdów pieszych oraz rowerowych dla ogółu społeczeństwa,
- działania na rzecz tworzenia, wytyczania i konserwacji szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy, a także promocji wypoczynku aktywnego.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 0 zł.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 1.000 zł.

11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym,
- działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców,
- organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 2.000 zł. (Stowarzyszenie Wędkarskie ŻWIREK na zadanie „ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez edukację i dbałość o środowisko naturalne, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim” otrzymało wsparcie w kwocie 2.000 zł.)
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 2.000 zł.

12. Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, w tym na:
- wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych i wychowawczych oraz zadań oświatowo-kulturowych;
- prowadzenie edukacji w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


* termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
* wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 0 zł.
* wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w roku 2017 wynosi 3.000 zł.

UWAGA:
W wyniku analizy złożonych ofert wysokość środków finansowych na realizację poszczególnych zadań może ulec zmianie.

§ 3
Zasady przyznawania dotacji:

       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2017 r. do godz. 15:00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin – Sekretariat, ul. Rynek 26 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do UMiG). Formularze ofert można odebrać w Sekretariacie Urzędu albo w wersji elektronicznej na stronie www.bip.jutrosin.eu oraz www.jutrosin.eu.

1. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania (podać nazwę zadania).

2. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

b) aktualny statut o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu

3. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Jutrosin lub na rzecz jej mieszkańców.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez właściwych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

6. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia, na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów.

7. Oferty mogą być uzupełniane i poprawiane tylko na etapie oceny formalnej wniosków

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

9. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

a) merytoryczne – zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
b) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana
liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
c) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
d) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie,

10. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez komisję konkursową. Skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w drodze zarządzenia.

11. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego Jutrosin, ul. Rynek 26.

12. Decyzje o zleceniu realizacji zadania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej:

a) Decyzja Burmistrza jest ostateczna
b) Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

13. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

14. Burmistrz Jutrosina zastrzega, że środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą zostać podzielone na większą ilość podmiotów.

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

16. Realizacja zadania powinna zakończyć się z dniem 31.12.2017r.

17. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300) w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 15.01.2018r.

18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, tel. 65/5471419, fax 65/5471451, e-mail: umig@jutrosin.eu.

Jutrosin, dn. 10.01.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu