Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Numer uchwały: 109
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXV/109/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
__________________________________________________________________________

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 wraz z późn. zm.), w związku
z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2016r., poz.930 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


1. Przyznawanie świadczeń w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej między innymi zakres i częstotliwość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Wysokość odpłatności za usługi, o których mowa w ust.1, uzależniona jest od dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie i ustalona jest według poniższej tabeli.

Lp.
Dochód w rodzinie     % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

  Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych

Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca/

Osoba w rodzinie

1 do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
2 od 100% – 150% 10% 10%
3 od 150% – 250% 15% 15%
4 od 250% – 350% 20% 25%
5 od 350% – 450% 25% 35%
6 od 450% - 550% 30% 40%
7 powyżej 550% 100% 100%

§ 2.


Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie – kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 tej ustawy.


§ 3.


Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4.


Ustala się cenę jednej godziny świadczonej usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 13,00 zł.

§ 5.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w tym ze względu na:
1) konieczność korzystania z co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych;
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej;
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z usług opiekuńczych;
4) długotrwałą chorobę;
5) wielodzietność;
6) zdarzenia losowego o ile jest to związane z dodatkowymi wydatkami finansowymi, obciążającymi znacznie dochody świadczeniobiorcy.

§ 6.


Opłata za usługi zgodnie z wydaną decyzją administracyjną wnoszona jest na konto podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

§ 8.


Traci moc uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 9.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu