Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/122/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin

Uchwała Nr XXVII/122/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin

Numer uchwały: 122
Numer sesji: XXVII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXVII/122/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin
___________________________________________________________________________
   

     Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala się, co następuje: 


§ 1.


Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin.


§ 2.


Gmina Jutrosin zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statucie przedszkola.


§ 3.


1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, z zastrzeżeniem § 4.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.


§ 4.


W przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny uczęszcza do tego samego przedszkola, to za pierwsze dziecko rodzice/opiekunowie prawni uiszczają opłatę w pełnej wysokości, za drugie dziecko rodzice/opiekunowie prawni uiszczają opłatę w wysokości 50% należności, natomiast za trzecie i następne dziecko są zwolnieni z opłaty.


§ 5.


Traci moc Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.03.2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin.


§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu