Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych:

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych:

Data publikacji przetargu: 02.06.2017
Termin składania ofert: 14.07.2017

I.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne nr 65,66 o łącznej powierzchni 3400 m2, w obrębie geodezyjnym Jeziora, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00033740/4
2. Nieruchomość niezabudowana – stanowi pastwisko oraz grunty orne
3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
5. Cena wywoławcza 9 400,00zł
6. Wadium w wysokości 1 000,00 zł
II.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 407/3 o powierzchni 34785 m2, w obrębie geodezyjnym Śląskowo, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00033005/0
2. Nieruchomość niezabudowana – stanowi grunty orne
3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
5. Cena wywoławcza 128 000,00zł
6. Wadium w wysokości 13 000,00 zł
III.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 407/4 o powierzchni 32887 m2, w obrębie geodezyjnym Śląskowo, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00033005/0
2. Nieruchomość niezabudowana – stanowi grunty orne
3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
5. Cena wywoławcza 116 000,00zł
6. Wadium w wysokości 12 000,00 zł
IV.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 407/5 o powierzchni 17632 m2, w obrębie geodezyjnym Śląskowo, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00033005/0
2. Nieruchomość niezabudowana – stanowi grunty orne oraz łąki
3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
5. Cena wywoławcza 54 000,00zł
6. Wadium w wysokości 6 000,00 złPrzetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie (sala ślubów):
• Dla działek nr geod. 65,66 położonych w Jeziorach o godz. 9.00
• Dla działki nr geod. 407/3, położonej w Śląskowie o godz. 9.30
• Dla działki nr geod. 407/4, położonej w Śląskowie o godz. 10.00
• Dla działki nr geod. 407/5, położonej w Śląskowie o godz. 10.30
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy.), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą,w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Jutrosin.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 10 lipca 2017 roku.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.
Pisemnie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w pokoju nr 8, w tut. urzędzie najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Gminy Jutrosin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie tel. (65) 5472520 (pokój nr 8).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2017-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu