Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

Numer dokumentu: 24
Rok: 2017

Zarządzenie Nr 24/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

_______________________________________________________________________________

        Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373),
zarządzam, co następuje:

§ 1


Unieważniam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka
w Szkaradowie, wszczęty na podstawie Zarządzenia Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 22 maja 2017 r. oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego.

§ 2

Ogłoszenie konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym Zarządzeniem.

§ 3

Uzasadnienie odwołania konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. oświaty, kultury i zdrowia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz doręcza się członkom komisji i kandydatom, którzy złożyli oferty.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 2 czerwca 2017 r.

UZASADNIENIE


    Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (D. U. Nr 60 poz. 373) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału
2/3 jej członków,
3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 w/w Rozporządzenia,
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu;
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie, w dniu 1 czerwca 2017 roku został przeprowadzony konkurs mający na celu wyłonienie kandydata na dyrektora wyżej określonej szkoły.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oraz innymi dokumentami z postępowania organ prowadzący stwierdził, że w trakcie postępowania konkursowego wśród członków komisji konkursowej pojawiła się opinia, że kandydat na dyrektora nie spełnia w sposób jednoznaczny jednego
z kryteriów zawartego w ogłoszeniu o konkursie, dotyczącego obowiązku złożenia do właściwego organu w określonej formie jednego z wymaganych dokumentów to jest: „oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły”.
W celu pozbycia się wątpliwości związanych z interpretacją obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z wykazaną przez komisję konkursową nieprawidłowością uznałem, że unieważnienie konkursu jest zasadne, ponieważ naruszenie procedury mogło mieć wpływ na przebieg i wynik konkursu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu