Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetarg nieograniczony na Odnowę i modernizację stadionu sportowego w Jutrosinie termin wykonania 01.04.2006-31.10.2006

Przetarg nieograniczony na Odnowę i modernizację stadionu sportowego w Jutrosinie termin wykonania 01.04.2006-31.10.2006Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie
działając w imieniu Gminy Jutrosin
63-930 Jutrosin, ul. Rynek 26
Tel. (065) 5471 419, fax. (065) 5471 451
a-mail: umig@jutrosin.pl

ogłasza przetarg nioograniczony o wartości
powyżej 60.000 euro na

„ODNOWĘ I MODERNIZACJĘ STADIONU
SPORTOWEGO W JUTROSINIE”

Wspólny słownik zamówień (CPV)
45.45.30.00-7
45.34.20.00-6
36.11.30.00-6


Specyfikację Istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 PLN oraz dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. 8.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 01.04.2006r. do 31.10.2006r.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie analizy załączonych dokumentów.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26,
pok. 8 do dnia 14.03.2006r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 14.03.2006 roku o godz. 10.15 pok. nr 8.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami - w zakresie procedury przetargowej:
- Ryszard Wojciechowski, tel. (065) 5471 598
- Krzysztof Kasprzak, tel. (065) 5471 598 w godz. 8.00-13.00.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu