Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIX/131/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr XXIX/131/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa

Numer uchwały: 131
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017

UCHWAŁA
Nr XXIX/131/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa
________________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 wraz ze zm.) oraz art. 6 pkt 4, art. 13 ust. 2 i 2a, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016. 2147.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na cel publiczny w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Jutrosin, wyszczególnionych i oznaczonych ewidencyjnie w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przekazanie nieruchomości objętych darowizną, umożliwi uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się w obrębie zbiornika retencyjnego „JUTROSIN”, którego budowa spowodowała rozwiązanie wielu ważnych celów publicznych związanych z gospodarką wodną na terenie gminy Jutrosin.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE

     Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne a także przedmiotem darowizny dokonywanej miedzy Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,
a także między tymi jednostkami, za zgodą swojej rady. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w niniejszej uchwale a następnie w umowie, darowizna może być odwołana.
Taka forma przeniesienia własności nieruchomości określona jest w art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a do jej wykonania za zgodą Rady uprawniony jest organ wykonawczy Gminy (Burmistrz).
Darowiznę na własność Skarbu Państwa przyjmuje starosta, wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z w/w zasadą uchwała rady gminy wyrażająca zgodę na dokonanie darowizny stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy darowizny
w formie aktu notarialnego z obligatoryjnie określonym w tym akcie celem, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega darowaniu.
Celami publicznymi są cele określone w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, których realizacja służy ogółowi i jest przeznaczona dla zaspakajania potrzeb powszechnych, w tym m.in.: budowa oraz utrzymanie zbiorników
i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią.
Wnioskiem z dnia 10.05.2017 roku, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, który był realizatorem budowy na cel publiczny zbiornika wodnego „JUTROSIN”, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.02.2016 roku – upoważniającego do nabywania nieruchomości położonych na terenie powiatu rawickiego, przeznaczonych pod zadania inwestycyjne gospodarki wodnej – udzielonego przez Pana Adama Sperzyńskiego – działającego w imieniu Skarbu Państwa jako Starosty Powiatu Rawickiego, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o podjęcie przewidzianych prawem działań, mających na celu nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działek, będących własnością Gminy Jutrosin, a znajdujących się w obrębie zbiornika retencyjnego. Jak wskazano w piśmie, zrealizowanie przez Gminę tego zobowiązania, które zostało zapisane w zawartym pomiędzy stronami Porozumieniu nr 1/2010 z 5.11.2010 r. umożliwi ostateczne uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się na terenie zbiornika wodnego „JUTROSIN”.
Mając na uwadze powyższe uważam, że zasadne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Jutrosinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy Jutrosin, wykazanych w załączniku do uchwały o łącznym obszarze 36,8456 ha.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu