Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/132/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXIX/132/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 132
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXIX/132/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin
___________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), uchwala się, co następuje:

§ 1.


W wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że:

1) obowiązujące na obszarze Gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin stało się nieaktualne w zakresie wskazanym w „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Gminy Jutrosin zachowują aktualność.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Uzasadnienie
do Uchwały XXIX/132/2017
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

      Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowania przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych
w rejestrach o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”.
Ocenę aktualności planów miejscowych dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy oraz pod kątem wniosków o zmianę przeznaczenia terenów, a także uchwalone aktualizacje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki analiz przekazywane są radzie gminy - w myśl art. 32 ust. 2 ww. ustawy
po zaopiniowaniu przez komisję urbanistyczno-architektoniczną. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, biorąc pod uwagę
w szczególności ich zgodność z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku uznania ich za nieaktualne, Rada podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do ich zmiany.
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenił postępy w opracowywaniu planów miejscowych. Opracowanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały pn. " Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin”
Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych w Gminie Jutrosin wskazuje na potrzebę aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin i uwidacznia potrzebę uwzględnienia w Studium, regulacji wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1023), z uwagi na jej mocne oddziaływanie na strukturę przestrzenną gminy.
Wejście w życie uchwały nie pociągnie za sobą żadnych bezpośrednich skutków finansowych, ewentualne skutki finansowe mogą zaistnieć w momencie podjęcia uchwały
w sprawie uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie niniejszej uchwały ze względu na jej zasadność.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu