Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXX/133/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXX/133/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Numer uchwały: 133
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXX/133/2017
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
____________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIV/104/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 279.172,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.864.526,87 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.365.995,46 zł
- dochody majątkowe w kwocie 498.531,41 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.774.092,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 36.803,53 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.


1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2017, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 3.720.827,43 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.356.526,87 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.188.258,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.168.268,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 9.774.092,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 101.385,53 zł,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2017, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.


§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie 508.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

§ 4.


§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1.092.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.


§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 500.000,00 zł.”

§ 6.


§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7.


§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości - 121.736,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 4.000,00 zł”


§ 8.


§ 12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 33.522,00 zł
2) celową w wysokości - 76.000,00 zł
z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -
76.000,00 zł”

§ 9.


§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2017 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu