Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/150/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XXXII/150/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Numer uchwały: 150
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXII/150/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
___________________________________________________________________________


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jutrosin i jej jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 3, 4 i 13 uofp, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się podmioty uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2.

Należnościami pieniężnymi, o których mowa w § 1 są zaległe należności pieniężne (należność główna) przypadające od dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminów ich spłaty lub rozłożenia na raty płatności tych należności.

§ 3.


Przepisów uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których zasady i tryb umarzania,
odraczania spłaty oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.

§ 4.


Umorzenie, odroczenie terminów spłaty lub rozłożenia na raty płatności tych należności następuje na podstawie wyrażonego na piśmie oświadczenia woli organu uprawnionego, wydanego w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 5.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości albo w
części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, a w szczególności jeżeli dłużnik ze względu na trudną sytuacje finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić jego egzystencji.

§ 6.


1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być z urzędu umorzone w całości, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy o finansach publicznych tj. jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi interes publiczny.

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 7.

Umorzenie należności pieniężnej, za które odpowiada solidarnie kilku dłużników, może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 8.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika zgodnie z przepisem art. 57 ustawy o finansach publicznych:

1) mogą być umarzane w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;

2) mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w
szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

§ 9.

1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym dłużnik składa właściwemu organowi uprawnionemu.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje uzasadniające zaistnienie przesłanek o których mowa w § 5 i § 8 uchwały, w szczególności opis aktualnej sytuacji materialnej.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

§ 10.


Organami uprawnionymi do umarzania, odraczania na raty należności cywilnoprawnych są:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin wobec wierzytelności, których wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł.;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin za zgodą Rady Miejskiej w Jutrosinie, jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę 6 000 zł.;
3) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej wobec wierzytelności, których wartość nie przekracza kwoty 500 zł.


§ 11.

1. Kierownicy jednostek przedstawiają Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin szczegółowe informacje wraz z uzasadnieniem przyczyn rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedkłada Radzie Miejskiej w Jutrosinie zbiorczą informację o udzielonych ulgach w spłacie należności, w terminie składania sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 12.

1. Organ uprawniony na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Jutrosin i jej jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami:

1) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 352/1 z 24 grudnia 2013r.)

2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. UE L 352/9 z 24 grudnia 2013r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 13.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o udzielenie pomocy publicznej powinny przedłożyć organowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, z późn.zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 14.


1. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności, może nastąpić maksymalnie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji.

2. Ulga w spłacie należności – rozłożenie na raty, może nastąpić maksymalnie na 36 rat miesięcznych.

3. Od należności, w których spłaceniu udzielono ulgi, nie pobiera się odsetek ustawowych za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty.

4. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu zapłaty którejkolwiek z ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna, a odsetki pobiera się za okres od pierwotnego terminu płatności.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 16.

Traci moc uchwała Nr XLIII/199/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26.10.2010 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin, podległym jednostkom, z tytułu należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

§ 17.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu