Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXII/17 z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 listopada 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXII/17 z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 listopada 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXII/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXXII/17

z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23 listopada 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1.Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Ostrowska Jadwiga
10. Wybierała Piotr
11. Zuziak Józef
12. Żmuda Franciszek

          Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Mirosławę Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie, Panią Wiesławę Krajka – pracownika MGOPS w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona) – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie przez Radę decyzji w następujących sprawach:
a) o niepodejmowaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018
b) o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2018
c) o nieobniżaniu średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (52,49 zł/za 1 dt)
d) o nieobniżaniu średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalania podatku leśnego na 2018 rok (197,06 zł./m3)
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 rok
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad

        Przed omawianiem pkt porządku obrad – Pani Beata Rzeźnik – z-ca Kierownika USC w Jutrosinie – poinformowała obecnych na Sesji o akcji zbierania krwi oraz turnieju charytatywnym na rzecz – Oliviera Kurowskiego ze Starego Sielca – syna pracownicy MGOPS w Jutrosinie - chorego na anemię aplastyczną.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w szkoleniu w Urzędzie Pracy w Rawiczu;
- odbyła się videokonferencja z Wojewodą Wielkopolskim;
- odwiedziłem wraz z p. Beatą Rzeźnik z USC kolejnych jubilatów z naszej gminy;
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/147/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/148/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie przez Radę decyzji w następujących sprawach:

a) o niepodejmowaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018

       Burmistrz poinformował, że na rok podatkowy 2018 nie chcemy podnosić stawek podatku od środków transportowych. Zastosowanie będą miały stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2017.
Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać tę decyzję Rada musi ją przegłosować. Rada przegłosowała decyzję jednogłośnie.

b) o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2018

       Burmistrz poinformował, że na rok podatkowy 2018 nie chcemy podnosić stawek opłaty targowej, także zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2017, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł. Również nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać tę decyzję Rada musi ją przegłosować. Rada przegłosowała decyzję jednogłośnie.

c) o nieobniżaniu średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2018

     Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1 dt żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2018 rok (52,49 zł.) Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1dt żyta decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1dt żyta jednogłośnie.

d) o nieobniżaniu średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalania podatku leśnego na 2018 rok

     Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2018 rok (197,06 zł.) Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana. Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023 zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską rozpocznie szereg działań rewitalizacyjnych, które mają doprowadzić do założonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji pozytywnych rezultatów.

      Głos zajął Pan Marek Glura – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono spotkania konsultacyjne z podmiotami zainteresowanymi procesem rewitalizacji Gminy Jutrosin. Odbyły się one w dniach 22 czerwca w GCKiR w Jutrosinie, 23 czerwca w Pawłowie i w Domaradzicach oraz drugi cykl w dniu 19 września w GCKiR w Jutrosinie i w Pawłowie. Podczas spotkań przedstawiono diagnozę stanu gminy, wskazano obszary, które będą podlegać rewitalizacji oraz omówiono przygotowany program rewitalizacji. Projekty kluczowe programu to: poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina, zwiększenie integracji i poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku 60+, spływy kajakowe, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz zwiększenie aktywności zawodowej i rozwój przedsiębiorczości w gminie. Projekty uzupełniające: poprawa zagospodarowania przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznych, zwiększenie atrakcyjności obszarów rewitalizacji poprzez zwiększenie oferty kulturalnej na tych terenach.

- p. A. Kapała – czy w ramach tego programu przewidziane jest powstanie toalet na rynku w Jutrosinie?

- p. Burmistrz – tak.

       Brak więcej pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/149/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

        Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Uchwała ta określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jutrosin i jej jednostkom organizacyjnym. Należnościami pieniężnymi są zaległe należności pieniężne przypadające od dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminów ich spłaty lub rozłożenia na raty płatności tych należności. Organami uprawnionymi do umarzania są: Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin wobec wierzytelności, których wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł.; Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin za zgodą Rady Miejskiej jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę 6 000 zł. oraz Kierownik Gminnej Jednostki Organizacyjnej wobec wierzytelności, których wartość nie przekracza kwoty 500 zł. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności może nastąpić maksymalnie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji. Ulga w spłacie należności – rozłożenie na raty, może nastąpić maksymalnie na 36 rat miesięcznych; od należności w których spłaceniu udzielono ulgi, nie pobiera się odsetek ustawowych za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu zapłaty którejkolwiek z ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna, a odsetki pobiera się za okres od pierwotnego terminu płatności.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/150/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym

        Głos zajął Sekretarz Gminy – Pan Zenon Łakomy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy ma prawo postanowić w drodze uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym oraz państwowym i samorządowym instytucjom kultury), których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Biorąc pod uwagę nieracjonalność dochodzenia małych kwot należności, w sytuacji gdy koszty postępowania windykacyjnego przekraczałyby ściągane kwoty Burmistrz Miasta i Gminy uznał podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/152/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

       Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Zadaniem gminy zgodnie z przyjętym Programem ochrony środowiska w Gminie Jutrosin jest poprawa stanu sanitacji Gminy Jutrosin. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez rozbudowę istniejących oraz budowę nowych systemów kanalizacji sanitarnych. W przypadku terenów o rozproszonej zabudowie ze względu na trudności techniczne, budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest często niemożliwa, bądź ekonomicznie nieuzasadniona. Z tego względu w zaakceptowanym przez Radę Miejską w Jutrosinie „Programie ochrony środowiska w Gminie Jutrosin”, jako zadanie średniookresowe przyjęte zostało wspomaganie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. Dla wypełnienia tego zobowiązania proponuje się ponowne uruchomienie „Programu – oczyszczalnie przydomowe” wprowadzającego system dotacji udzielanych z budżetu gminy. Dotacje te udzielane będą podmiotom, które dokonują budowy indywidualnych, bądź grupowych systemów oczyszczania ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków, w kwocie nie większej niż 3 000 zł. brutto.

        Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/151/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

        Głos zabrała Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Uchwałę taką podejmowaliśmy już w lutym br. Zmienia się jedynie zapis co do kosztu świadczenia jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w wysokości minimalnej stawki godzinowej określanej corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

      Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/153/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok

        Głos zajęła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz. Prace społecznie użyteczne jest to forma pracy skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.

        Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – pracownik MGOPS w Jutrosinie. Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce jako jedne z czołowych wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez polskie społeczeństwo. Problem ten, mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko alkoholizmu dotyczy zarówno polityki lokalnej, regionalnej, jak i również całego kraju. Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, alkoholizm był, jest i będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk, zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej rodziny. Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który stanowi rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie gminy, która na mocy ustawy uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. Program ma minimalizować, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Działania podejmowane w ramach programu powinny uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Powinny wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi.
        Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2017r. 133 rodziny korzystały z różnego rodzaju formy pomocy materialnej. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 8 rodzin.
      Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 Niebieskich Kart założonych z powodu podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Większość sprawców podejrzanych o stosowanie przemocy było pod wpływem alkoholu. Rewir dzielnicowych w Jutrosinie zanotował następujące zdarzenia: interwencje domowe z udziałem nietrzeźwych – 9, 18 nietrzeźwych kierowców, w tym 12 popełniających przestępstwo oraz 6 popełniających wykroczenia, 17 przypadków picia alkoholu w miejscach publicznych. Z dokumentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że Komisja wszczęła 4 postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu.
       Ponieważ znaczna część zachowań antyspołecznych podejmowana jest zwykle pod wpływem alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się m.in. szkoły gminne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia.

Cele Programu:


1. Minimalizacja szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

Zadania Gminy dotyczące realizacji Programu:


I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Zadanie 1.


- Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, do którego podstawowych zadań należy: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz przemocy domowej, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik) w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

- Zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego obejmuje m.in: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik), zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy.

Zadanie 2.


- Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych (m.in. Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawiczu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego „Terapia” w Miejskiej Górce).

Zadanie 3.

- Współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, przygotowanie dokumentacji do sądu, współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu.

- Zakres finansowania obejmuje m.in.: koszty opinii biegłych, opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia.

Zadanie 4.


- Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

- Zakres finansowania obejmuje: zabezpieczenie fachowej literatury, poradników, broszur i ulotek, dofinansowanie wyjazdu na spotkania grup trzeźwościowych.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe - szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1.


- Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.

Zadanie 2.

- Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej.

Zadanie 3.


- Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadanie 4.

- Edukacja publiczna - ulotki, broszury, poradniki

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie 1.


- Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci

Zadanie 2.

- Realizowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.

Zadanie 3.


- Dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4.


- Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, wspieranie merytoryczne i finansowe konkursów wiedzy o uzależnieniach, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia, festynów rodzinnych, wspieranie i dofinansowywanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl życia.

Zadanie 5.


- Organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadanie 6.

- Dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących

Zadanie 7.


- Wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 8.


- Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

Zadanie 9.

- Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Zadanie 1.


- Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


Zadania 1.


- Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.


Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 rok

        Głos zajął Sekretarz Gminy - Pan Zenon Łakomy. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2018 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.

Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert. W budżecie gminy zaplanowano na przyszły rok kwotę dla organizacji pozarządowych w wysokości 100.000 zł.

         Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXXII/155/2017 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 rok. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa, I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/155/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki – głównym problemem na wioskach są wałęsające się psy, nie bardzo wiem, jak rozwiązać ten problem, może warto byłoby wprowadzić podatek od psów, jeden niechby był zwolniony z podatku, ale za drugiego i kolejnego trzeba byłoby już płacić np. 200 zł. Wtedy każdy by miał jednego psa, a nie dwa czy trzy, których nie umie upilnować;

- p. St. Janiak – każdy pies ma swojego właściciela, ale żaden właściciel nie chce się do tego przyznać, z tym tematem trzeba naprawdę coś zrobić, widać na wioskach, jak już od rana biegają psy i to nie pojedyncze tylko „w skupieniu”, po kilkanaście sztuk; pies zawsze będzie psem i nie można tłumaczyć, że to niegroźne zwierzę i nikomu nic nie zrobi;

- p. M. Jakubowski – w naszym mieście, mimo upomnień nadal istnieje niebezpieczna sytuacja, gdzie właściciel nie zwraca uwagi na swojego psa, który w ostatnim czasie zaatakował spacerujące z rodzicem dziecko;

- p. St. Janiak – jeżeli społeczeństwo się nie dostosuje, to my jako Rada, będziemy musieli podjąć jakieś kroki w tym kierunku.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 15

Wolne głosy i wnioski

- p. F. Małecki – problemem w wiosce są place zabaw, naprawdę wymagają one remontów i wymiany urządzeń, a coraz mniej pieniędzy jest na nie przeznaczane;

- p. F. Małecki – dlaczego programem rewitalizacji objęte są tylko obrzeża Gminy?

- p. Burmistrz – jeżeli chodzi o place zabaw, to staramy się w każdym roku doposażyć w jakiś nowy sprzęt któreś wioski, a pieniędzy jest na to niewiele, dlatego nie da się więcej; natomiast jeśli chodzi o program rewitalizacji – to nie można objąć nim całej Gminy, tylko 30% i po analizie, która była robiona, wyszło, że wskazane w programie obszary są najbardziej zdegradowane i one się kwalifikują;

- p. J. Ostrowska – czy został usunięty azbest z Płaczkowa?

- p. Burmistrz – nie umiem odpowiedzieć na ten temat, zorientuję się;

- p. P. Jernaś – poinformował o zmianie dzielnicowych na terenie Gminy Jutrosin; st. asp. Artur Suchodolski objął wioski z Gminy Jutrosin, natomiast sierżant Kamil Krenc – miasto Jutrosin;

- p. R. Krzyżosiak – zaprosił na spotkanie na godz. 18:00 - na prelekcję przybliżającą sylwetkę dawnego mieszkańca Jutrosina - Stanisława Karłowskiego.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 16
Zakończenie obrad

O godz. 16:15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie zakończył obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu