Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 07.02.2018r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 07.02.2018r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w składzie:

1. Łakomy Zenon – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

2. Jakubowski Marian – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie

3. Migasiewicz Bogumiła – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
4. Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

I. Przewodniczący komisji zapoznał członków komisji z regulaminem pracy komisji konkursowej oraz z zasadami i warunkami określonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w ofercie konkursowej podanej do publicznej wiadomości w dniu 11 stycznia 2018 roku.

II. Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin, określonych w uchwale Nr XXXII/155/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – komisja konkursowa stwierdza, że spośród 14 złożonych ofert: wszystkie (14) spełniają warunki formalno-prawne wymagane do ubiegania się o przyznanie środków publicznych przez organizacje pozarządowe.

W ramach poszczególnych zadań konkursowych komisja przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin następujące propozycje ofert spełniających warunki do zawarcia z właściwymi organizacjami pozarządowymi umów o udzielenie dotacji na poszczególne zadania:

ZADANIE III:
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych; działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym)
* termin realizacji – 2018 rok
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – cztery

Oferta nr 1:
złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy - Stowarzyszenie Charytatywne Poznań - na realizację zadania - „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – senior 2018”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 2: złożona przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - na realizację zadania - „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 3: złożona przez Polski Związek Emerytów i Rencistów- na realizację zadania - „jubileusz 60-lecia istnienia Koła Nr 2 w Jutrosinie połączony z wykładem edukacyjnym dla seniorów”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 4: złożona przez Stowarzyszenie „Razem dla Dubina”- na realizację zadania - „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – starość to radość, a młodość trwa wiecznie”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


ZADANIE IV:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury)
* termin realizacji – 2018 rok
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – trzy.

Oferta nr 1:
złożona przez „Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy” na realizację zadania - „Umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 2:
złożona przez Stowarzyszenie „Na krańcu Wielkopolski” na realizację zadania - „Święto Szkaradka”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 3: złożona przez Stowarzyszenie „Nasze Jeziora” na realizację zadania - „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – niezapomnijmy, przypomnijmy”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

ZADANIE VI:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu
do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,

*termin realizacji – 2018r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – cztery.

Oferta nr 1: złożona przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na realizację zadania – „prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 60.500 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 2:
złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania – „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – promowanie zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Jutrosin, poprzez organizację licznych imprez sportowo-rekreacyjnych”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 5.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 3:
złożona przez UKS „Orlik” Jutrosin na realizację zadania – „nauka pływania”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 9.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Oferta nr 4: złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” na realizację zadania – „szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z Miasta i Gminy Jutrosin”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


ZADANIE VII:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym, działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców, organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym).

*termin realizacji – 2018r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – dwie

Oferta nr 1:
złożona przez Stowarzyszenie Wędkarskie ŻWIREK na realizację zadania – „ekologia i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim”

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Oferta nr 2: złożona przez Stowarzyszenie „Zagroda Pszczółki Przyjaciółki” na realizację zadania – „ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poznać życie i role pszczół”
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


ZADANIE VIII:

Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych i wychowawczych oraz zadań oświatowo-kulturowych; prowadzenie edukacji w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej)
*termin realizacji – 2018r.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna

Oferta nr 1:
złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie na realizację zadania – „wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez organizację zajęć pozalekcyjnych, wielokierunkowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych”.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na wsparcie realizacji określonych w ofercie zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3. 000 zł.

Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

         Komisja nadmienia, że na zadanie zawarte w ofercie konkursowej pod nr 5 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty.

        Opiniując przyznanie środków na poszczególne zadania, komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej przez organizacje w środowisku działalności.

         Na tym protokół z rozpatrzenia i zaopiniowania zgłoszonych ofert konkursowych, w tym przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin propozycji dotyczących wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań został zakończony i podpisany:

/-/ Łakomy Zenon
/-/ Jakubowski Marian
/-/ Migasiewicz Bogumiła
/-/ Zuziak Katarzyna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu