Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 165
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2018

Uchwała Nr XXXIV/165/2018


Rady Miejskiej
w Jutrosinie


z dnia 15 lutego 2018 roku


w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin
___________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 wraz z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ogólne zasady udzielania dotacji


§ 1.


Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dofinansowanie części kosztów przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jutrosin, których funkcjonowanie zapewni oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gruntu lub do wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 2.


Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup z montażem nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzenia ścieków bytowych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Gminy Jutrosin, gdzie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej bądź włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe z powodów technicznych.


§ 3.


1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych wydatków w kwocie brutto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków), lecz nie więcej niż 3.000 zł. brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
2. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.


§ 4.


Dofinansowaniu nie podlegają:
1. koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) do już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
3. koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
4. koszty demontażu zbiorników bezodpływowych,
5. koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia,
6. koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych, zaciągniętych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
7. wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy,
8. przedsięwzięcia zakończone przed datą zawarcia umowy.


Rozdział II
Tryb udzielania dotacji


§ 5.


Dotacja udzielona może być wyłącznie na pisemny wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6.


O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy.

2. Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.


§ 7.


Wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania winien zawierać:
1. nazwę lub imię, nazwisko i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. dane nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
3. rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków,
4. przewidywany koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
5. planowaną datę rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
6. planowaną datę zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
7. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie.


§ 8.


W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013).


§ 9.


1. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
2) w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do przedłożenia dodatkowo kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty – kopię umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem właścicieli, poświadczone przez zarządcę,
3) pozwolenie wydane przez Starostę Rawickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopie zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni,
4) rysunek lub mapę przedstawiającą plan działki i lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:
1) wpis do właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy,
2) upoważnienie, jeżeli jest wymagane,
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
4) inne niezbędne informacje do udzielania pomocy de minimis, której zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).


§ 10.


W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w § 9, należy przedłożyć oryginały do wglądu.


§ 11.


Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, udzielane będzie do przedsięwzięć realizowanych przy budynkach mieszkalnych.


§ 12.


1. Dotacja przekazywana będzie w formie refundacji części udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.
2. Podstawą do wyliczenia ostatecznej kwoty pomocy do wypłaty są faktycznie i prawidłowo poniesione koszty związane z realizacją inwestycji.


§ 13.


Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie składa jedna osoba upoważniona przez współwłaścicieli tejże nieruchomości.


§ 14.


Dofinansowanie dla danego wnioskodawcy przysługuje tylko raz.


§ 15.


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określona będzie w uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie na dany rok budżetowy.


§ 16.


Wnioski będą realizowane w danym roku do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja nastąpi w roku następnym.


§ 17.


1. Rejestr składanych wniosków prowadzony będzie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznych.
2. Poprawność złożonych wniosków, ich ocenę i kontrolę prowadzić będzie komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 18.


Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

§ 19.


1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni.
2. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.


§ 20.


Po zakwalifikowaniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o udzieleniu dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.


§ 21.


Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy, zawartej w formie pisemnej pomiędzy Gminą Jutrosin a Wnioskodawcą.

Rozdział III
Sposób rozliczania dotacji


§ 22.


Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania na zasadach i w terminie wskazanym w umowie o udzieleniu dofinansowania.


§ 23.


Wraz ze zgłoszeniem zakończenia zadania należy przedłożyć:
1. imienną fakturą VAT lub rachunek określający koszt zadania z potwierdzeniem zapłaty,
2. certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).
3. Protokół odbioru sporządzony przy udziale przedstawicieli Gminy Jutrosin oraz wskazanej przez Wnioskodawcę osoby, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, celem sprawdzenia czy przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z niniejszą uchwałą.


§ 24.


Podstawą wypłaty środków pieniężnych jest prawidłowe rozliczenie umowy.


§ 25.


Wypłata kwoty dotacji następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wnioskodawcy, z którym zawarto umowę, w terminie 7 dni od dnia rozliczenia dotacji, z zastrzeżeniem § 24.


§ 26.


Zwrot dotacji następuje w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t.j. 2017. 2077).

Rozdział IV
Postanowienia końcowe


§ 27.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 28.


Pomoc de minimis będzie udzielana na zasadach określonych w niniejszej uchwale do czasu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.


§ 29.


Traci moc uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.


§ 30.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu