Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

UCHWAŁA Nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Numer uchwały: 173
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

UCHWAŁA
Nr XXXV/173/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
___________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 1 – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2.


W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin zapewnia się
5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3.


1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Opłata, o której mowa w ust.1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
3. Opłata, o której mowa w ust.1 waloryzowana jest na zasadach określonych
w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).

§ 4.


Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust.1 przysługuje wtedy, gdy:
1. w przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z danej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu to za pierwsze dziecko rodzice (prawni opiekunowie) uiszczają opłatę w pełnej wysokości,
2. za drugie dziecko rodzice (prawni opiekunowie ) uiszczają opłatę w wysokości 50% ustalonej opłaty,
3. za trzecie i następne dziecko rodzice (prawni opiekunowie) są zwolnieni z opłat.

§ 5.


Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w § 3 ust.1 dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 z póź.zm.).

§ 6.


Traci moc uchwała nr XXVII/122/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin.

§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/173/2018

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin


       Z dniem 01 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203) . Reguluje ona w wielu miejscach na nowo kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, uchylając dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198 z póź.zm.). Wprowadzono m.in. zmianę charakteru tych opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne co w konsekwencji może wpłynąć na sposób ich ustalania i pobierania przez organy JST. Powoduje to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jutrosin publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. W uchwale zachowano dotychczasowy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach (5 godz. dziennie), wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego pobytu (1zł) oraz warunki całkowitego zwolnienia z opłat. Zmiana dotyczy natomiast dzieci 6-letnich, które w roku 2017r. nie ponosiły odpłatności na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz.1985), natomiast w myśl przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych są objęte opłatą za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego pobytu. Zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w art.106 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwały rady gminy podjęte przed 1 stycznia 2018r. na podstawie art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust.1. Natomiast dotychczasowe całkowite lub częściowe zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego udzielone przed dniem 1 stycznia 2018r. na podstawie art.14 ust.5g ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych została ogłoszona (opublikowana) 29 listopada 2017r. większość jej postanowień, w tym art. 52, weszły w życie 01.01.2018r. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu